Zakoni

Zdravstveno pravo:

Predmet zdravstvenog prava jest zdravstvena djelatnost u njezinom totalitetu i dijelimo ga na zdravstveno pravo u užem i širem smislu. Zdravstveno pravo u užem smislu obuhvaća skup pravnih pravila kojima se regulira sadržaj, način obavljanja, struktura te opseg provođenja zdravstvene djelatnosti od strane ovlaštenih zdravstvenih radnika, tj. Posebna pravna pravila koja reguliraju sadržaj, opseg, ovlaštenike te način obavljanja liječničke, stomatološke, farmaceutsko-biokemijske i sestrinske djelatnosti. Zdravstveno pravo u širem smislu obuhvaća skup pravnih pravila kojima se reguliraju i sva ostala prava koja na posredan i neposredan način proizlaze ili nastaju u postupku pružanja zdravstvene zaštite.

Prava i dužnosti zdravstvenih radnika:

Ponajprije su regulirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, međutim na druga pitanja u vezi s profesionalnim obavljanjem zdravstvene djelatnosti, koja ne uređuje ZZZ, primjenjuju se odredbe posebnih zakona o profesijama u zdravstvu, tzv. Osnovnih zdravstvenih zakona:

  • Zakon o liječništvu
  • Zakon o ljekarništvu
  • Zakon o sestrinstvu
  • Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
  • Zakon o stomatološkoj djelatnosti

U izvore zdravstvenog prava ulaze i brojni podzakonski akti koje uglavnom donose ministarstvo nadležno za zdravstvo i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također, Vlada RH donosi Plan zdravstvene zaštite RH, Osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti te Odluku o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za svaku godinu. Nezaobilazan je izvor i staleško pravo nadležnih komora u zdravstvenom sustavu:

  • Hrvatska liječnička komora
  • Hrvatska stomatološka komora
  • Hrvatska komora medicinskih sestara
  • Hrvatska ljekarnička komora
  • Hrvatska komora medicinskih biokemičara

Osim Ustava RH, konvencija i međunarodnih ugovora, zdravstveno pravo sadržano je u 37 zakona i 84 podzakonska akta.