3. Simpozij Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologije „Multidisciplinarni pristup u primjeni biološke terapije“

2
  1. Simpozij Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju „Multidisciplinarni pristup u primjeni biološke terapije“ s ciljem proširenja znanja i vještina u liječenju i dijagnostici, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Hrvatske komore medicinskih sestara i Općine Konavle održan je u hotelu Albatros u Cavtatu 19., 20.  i 21. travnja 2024.

Na kongresu su predstavljena najnovija dostignuća u zdravstvenoj njezi i primjeni biološke terapije kako u dermatoveneroloških bolesnika tako i suradnih grana poput gastroenetoloških i reumatoloških bolesnika,  dobili smo smjernice za budućnost zdravstvene njege u sestrinstvu svih srodnih profila struke. Naglasak je bio na stalnoj edukaciji bolesnika obzirom na biološku terapiju.
Ispred Zavoda za dermatologiju i venerologiju simpoziju su prisustvovali: Božica Kurtović, mag.med.techn. kao aktivni sudionik sa istraživačkim radom “Biološka terapija u kliničkoj praksi Zavoda za dermatologiju i venerologiju KBC Osijek“, te kao pasivni sudionici Marina Jakelić, med.sestra, Andrea Grgić, bacc.med.techn. i Zdenka Đukić, med.sestra.