2022

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2022. godinu

2. Izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2022. godinu

Registar ugovora

Izvješće o provedenim postupcima u 2022. godini

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1.) Poziv na prethodno savjetovanje – USLUGE CJELOVITOG ODRŽAVANJA KAPITALNIH MEDICINSKIH UREĐAJA PROIZVOĐAČA “SIEMENS” KOJI SU U UPOTREBI U KBC-u OSIJEK
1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača “Siemens” koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

2) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave infuzijskih otopina za potrebe KBC-a Osijek 
2.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave infuzijskih otopina

3) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca
3.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca

4.) Poziv na prethodno savjetovanje – Reagensi i medicinski potrošni materijal za kromatografske pretrage
4.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave reagensa i MPM za kromatografske pretrage

5) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam
5.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam

6.) Poziv za prethodno savjetovanje – Adapteri za zatvoreni sistem pripreme citostatika
6.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave adaptera za zatvoreni sistem pripreme citostatika

7) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju
7.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju

8) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA NOVI KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 

8.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupkujavne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi KBCO

9.) Poziv na prethodno savjetovanje_ Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Drager

9.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Drager

10.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – Bolnički električni kreveti
10.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- Bolnički električni kreveti

11) Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi KBCO
11.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi KBC Osijek

12) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave antibiotika
12.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave antibiotika 

13) Prethdno savjetovanje u postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora (model: Clinac iX) KBC-a Osijek
13.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora, model “Clinac iX” KBC-a Osijek

14.) Poziv na prethodno savjetovanje – Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju
14.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave Ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju

15) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI
15.1) Izvješće o provedenom prethodnm savjetovanju u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI

16) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/12

16.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/12
17.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave- Dijalizatori i medicinski potrošni materijal za hemodijalizu
17.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave dijalizatora i medicinskog potrošnog materijala za hemodijalizu

18) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala i reagensa za molekularnu dijagnostiku u kliničkoj mikrobiologiji
18.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave potrošnog materijala i reagensa za molekularnu dijagnostiku u kliničkoj mikrobiologiji

19.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave Prehrambeni proizvodi – SVJEŽE MESO

19.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – Svježe meso

20.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – Reagensi i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku
20.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave Reagensa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku

21.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave reagensa i potrošnog materijala u kliničkoj mikrobiologiji
21.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave Reagensa i potrošnog materijala za kliničku mikrobiologiju

22) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/9 

22.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/9
23) Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju i traumatologiju 
23.1) Izvješće o ponovljenom savjetovanju u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju i traumatologiju

24) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave vrećica za krv za potrebe KBC-a Osijek
24.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave vrećica za krv za potrebe KBC-a Osijek

25.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave složivih ubrusa za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira za potrebe KBC-a Osijek

25.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju-Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira za potrebe KBC-a Osijek

26) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Operacijski mikroskop za neurokirurgiju za potrebe KBC-a Osijek

26.1) Izvješće o provedenom prethodnim savjetovanju – Operacijski mikroskop za neurokirurgiju za potrebe KBC-a Osijek

27.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Posebni lijekovi za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
27.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Posebni lijekovi za potrebe KBC-a Osijek

28.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Medicinski potrošni materijal – STAPLERI
28.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Medicinski potrošni materijal – STAPLERI za potrebe KBC-a Osijek, VV-22-31

29.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju 

29.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

30) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku
30.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju 

31) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek 
31.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek

32.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Konzervirano i zmrznuto povrće i voćne prerađevine, VV-22-51
32.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – KONZERVIRANO

33.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Mlijeko i mliječni proizvodi, VV-22-50
33.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Mlijeko i mliječni proizvodi, VV-22-50

34.) Poziv na prethodno savjetovanje – Medicinski potrošni materijal – obloge za rane, VV-22/52 

35) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave lijeka bevacizumab za potrebe KBC-a Osijek

 

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1.) Poziv za dostavu ponuda – Ostali ugradbeni i potrošni materijal za plastičnu kirurgiju, JN-21/232
2.) Poziv za dostavu ponuda-Najam ORL radne stanice za potrebe stacionara Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek, JN-22 /15

3.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, JN-22/10

4.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga najma uređaja za sprječavanje nastanka biootpada, JN-22/177

5.) Poziv za dostavu ponuda – CRYO-S PAINLESS UREĐAJ ili jednakovrijedan, JN-22/1

6.) Poziv za dostavu ponuda – Uređaj za EMNG, JN-22/29

7.) Poziv za dostavu ponuda – Usluge promidžbe i vidljivosti projekta Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek – JN-22/185

8.) 1. izmjena – Poziv za dostavu ponuda – Usluga promidžbe i vidljivosti projekta, JN-22/185

9.) Poziv za dostavu ponuda – Uređaj za EMNG, JN-22/29.1

10.) Poziv za dostavu ponuda – Medicinski potrošni materijal za maksilofacijalnu kirurgiju, JN-22/9

11.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga organizacije simpozija Osječki urološki dani – JN-21/222

12.) 1. izmjena Poziva za dostavu ponuda – Usluga organizacije simpozija Osječki urološki dani, JN-21/222

13.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada- JN-22/60

14.) Poziv za dostavu ponuda – Rotablator za kardiologiju, JN-22/7

15.) Poziv za dostavu ponuda – Smrznuta peciva, JN-22/152

16.) Poziv za dostavu ponuda – KRUMPIR, JN-22/198

17.) Poziv za dostavu ponuda – Servisni pregled- revizija 5 trafostanica, JN-22/96

18.) Poziv za dostavu ponuda – Prehrambeni proizvodi – SMRZNUTA PECIVA, JN-22/52.1

19.) Poziv za dostavu ponuda _Usluga sanitarnih pregleda, JN-22/24

20.) Poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis malih rashladnih uređaja, JN-22/5

21.) Poziv na dostavu ponuda – Ostali medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, JN-22/214

22.) Poziv za dostavu ponuda – Kutije za igle – JN-22/14

23.) Poziv za dostavu ponuda – Uređaj za polisomnografiju i mobilni uređaj za poligrafiju, JN-22/225

24.) Poziv na dostavu ponuda: Održavanje postrojenja za demineralizaciju vode, evid.br. nabave: JN-22 11

25.) Poziv na dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije – zamjena rashladnika vode, evid.broj nabave: JN-22/235

Javni pozivi

1.) Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora KBC-a Osijek radi postavljanja samoposlužnih aparata za hladne napitke

2.) Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora KBC-a Osijek radi postavljanja samoposlužnih aparata za tople napitke

3.) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Bizovcu

4.) 2. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Bizovcu

5.) 3. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac u prostorima Kliničkog bolničkog centra Osijek

6.) 4. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac

7.) 5. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac

8.) Javni natječaj za prodaju sanitetskog vozila (Citroën Jumper OS 922-IN)

9.) Javni natječaj za prodaju sanitetskog vozila (Citroën Jumper OS 306-IM)

 

Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta za nabavu medicinske opreme za dnevne bolnice, dnevne kirurgije i objedinjeni hitni bolnički prijem

Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek

Kontakti

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016 i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016, u sukobu interesa:

 

  1. MIPES CONSULTING, obrt za usluge, Županijska 11, 31000 Osijek
  2. MIPES d.o.o, F. Šepera 14, 31431 Čepin
  3. Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Park kralja Krešimira IV. 6, 31000 Osijek
  4. CESTING d.o.o., Vinkovačka cesta 63a, 31000 Osijek
  5. Poliklinika Sveti Ante d.o.o., Zrinjevac 4, 31000 Osijek
  6. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek

Klinički bolnički centar Osijek u skladu s načelima ZJN 2016 poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi