2021

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra za 2021 godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2021. godinu

III. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2021. godinu

Registar ugovora 

Izvješće o provedenim postupcima u 2021. godini

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/25

1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/25

2) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU KBC-a OSIJEK, VV-21/5

2.1 ) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – UGRADBENI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/5
3) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala za hemodijalizu
3.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala za hemodijalizu

4) II. poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/5

4.1) Izmjena – II poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju za potrebe KBC-a Osijek

4.2) Izvješće o provedenom II. prethodnom savjetovanju – UGRADBENI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe KBC-a, VV-21/5
5. Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

5.1) IZVJEŠĆE – Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

6) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju
6.1) ISPRAVAK POZIVA ZA SAVJETOVANJE u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju
6.1.2.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju

7. Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Medicinski potrošni materijal-STAPLERI za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/15

7.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Medicinski potrošni materijal – STAPLERI za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/15
8) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI
8.1) Izvještaj o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI

9) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave vrećica za krv 
9.1) Izvještaj o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave vrećica za krv, VV – 21/3

10.Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave Prehrambenih proizvoda_Svježe meso

10.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – Svježe meso
11. Poziv na prethodno savjetovanje_Uslga cjelovitog održavanja linearnog akceleratora, model Clinac iX

11.1 Izvještaj o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora model Clinac iX

12.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave kontrastnih sredstava za potrebe KBC-a Osijek
12.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: Kontrastna sredstva za potrebe KBC-a Osijek

13) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/29

13.1) Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/29

14) Poziv na prethodno savjetovanje za postupak javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek
14.1) Izvješeće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave elektrositmulatora srca za potrebe KBC-a Osijek

15) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave medicinskog potrošnog materijala – zaštitne maske

16.) Poziv na prethodno savjetovanje – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

16.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

17) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek
17.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za porebe KBC-a Osijek

18.) Poziv na prethodno savjetovanje – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

18.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju, VV-21/32

19) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/16

19.1) Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/16
20.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave Testova i potrošnog materijala za nuklearnu medicinu

20.1) IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju – Testovi i potrošni materijal za nuklearnu medicinu
21.) Poziv na prethodno savjetovanje – Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, VV-21/13

21.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, VV-21/13

22) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ostalih ATK L lijekova

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1) Poziv za dostavu ponuda: OSOBNA RAČUNALA za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/5

2) Poziv za dostavu ponuda: USLUGE USKLAĐIVANJA KBC OSIJEK, KAO IDENTIFICIRANOG OPERATERA KLJUČNIH USLUGA U SEKTORU ZDRAVSTVA, SA ZAHTJEVIMA ZAKONA I UREDBE O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI KOJE UKLJUČUJU IMPLEMENTACIJU SIGURNOSNIH MJERA IZ SLJEDEĆIH PODRUČJA – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU MREŽNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA, – UPRAVLJANJE RIZICIMA, – ZAŠTITA KLJUČNIH SUSTAVA za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/157

3) Poziv za dostavu ponuda: LASERSKI IZVOR SVJETLA ZA KIRURŠKI STUP LAPAROSKOPSKI 4K – JN-21/7

4.) Poziv za dostavu ponuda: Medicinski potrošni materijal za maksilofacijalnu kirurgiju, JN-21/169

5.) Poziv za dostavu ponuda: Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/74

6.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL, JN-21/1

7.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada, JN-21/74.2

8.) Poziv za dostavu ponuda – Usluge promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija, JN-21/171

9.) Poziv za dostavu ponuda – Videokapsula za snimanje tankog crijeva, JN-21/170

10.) Poziv za dostavu ponuda – Ultrazvučni uređaj za primjenu u ginekologiji – JN-21/173

11.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1

12.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 1. izmjene

13.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 2. izmjene

14. Poziv za dostavu ponuda_Svježe povrće – KRUMPIR, JN-21/191

15.) Poziv za dostavu ponuda_Usluga sanitarnih pregleda, JN-21/31

16.) Poziv za dostavu ponuda – SERVISNI PREGLED-REVIZIJA 5 TRAFOSTANICA, JN-21/111

17.) Poziv za dostavu ponuda – Najam uređaja za sprečavanje nastanka biootpada IUGIS 1000, JN-21/193

18.) Poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis malih rashladnih uređaja, JN-21/39

19.) Poziv za dostavu ponuda – GODIŠNJI SERVIS SREDNJIH RASHLADNIH UREĐAJA, JN-21/61

20.) Poziv za dostavu ponuda – Reagensi za identifikaciju i određivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike, JN-21/201

21.) Poziv za dostavu ponuda – SET ZA VERTEBROPLASTIKU, JN-21/202

22.) Poziv za dostavu ponuda – Oprema za centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina s uređenim info točkama, JN-21/172

23.) Poziv za dostavu ponuda – OPREMA ZA CENTAR ZA EDUKACIJE, RANO OTKRIVANJE I PREVENCIJU BOLESTI NOVOTVORINA S UREĐENIM INFO TOČKAMA, JN-21/172 – 1.izmjene

24.) Poziv za dostavu ponuda – Oprema za centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina, JN-21/172.1

25.) Poziv za dostavu ponuda – Rasvjetno tijelo za operacijsku salu, JN-21/210

26.) Poziv za dostavu ponuda – POPLUNI, JN-21/213

27.) Poziv za dostavu ponuda – USLUGA NAJMA INDUSTRIJSKOG STROJA ZA SUŠENJE RUBLJA, JN-21/214

28.) Poziv za dostavu ponuda – KUTIJE ZA IGLE, JN-21/142

29.) Poziv za dostavu ponuda – ODRŽAVANJE POSTROJENJA ZA DEMINERALIZACIJU VODE – JN-21/121

30.) Poziv na dostavu ponuda – FILTERI ZA KLIMATIZACIJU, JN-21/46

31.) Poziv za dostavu ponuda – Medicinski potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju, JN-21/226

32.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga kemijskog čišćenja izmjenjivača topline, hladnjaka, hladnjaka u klima komorama i dr. – JN-21/71

33.) Poziv za dostavu ponuda – Provođenje edukacije zdravstvenih djelatnika OBŽ, JN-21/223

34.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga servisiranja infuzijskih pumpi i dodatne opreme – JN-21/234

Javni pozivi

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA – 2021

Natječaj za prodaju osobnog vozila – sanitetsko vozilo

Javni natječaj za prodaju spremnika tekućeg kisika

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA – 2021.1

Javni natječaj za prodaju sanitetskog vozila – Citroen Jumper

 

Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek

Kontakti

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa:

  1. MIPES consulting, obrt za usluge, F. Šepera 14, 31431 Čepin
  2. MIPES d.o.o., F. Šepera 14, 31431 Čepin
  3. Dom zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek
  4. Cesting d.o.o., Vinkovačka cesta 63a, 31000 Osijek
  5. Poliklinika Sveti Ante d.o.o., Zrinjevac 4, 31000 Osijek

Klinički bolnički centar Osijek, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16), poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi