2023

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

Registar ugovora

Izvješće o provedenim postupcima u 2023. godini

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
1. Poziv za savjetovanje – Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, VV-23-45
1.1) Izvješće prethodnog savjetovanja
2. Poziv na prethodno savjetovnje – Usluga cjelovitog održavanja medicinskih uređaja „Philips“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, VV-23/50
2.1) Izvješće prethodnog savjetovanja

3.) Poziv na prethodno savjetovanje – Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe, VV-23/4

3.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe

4.) Poziv na prethodno savjetovanje – Endoskopski 4K stup za gastroenterologiju, VV-23/37
4.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Endoskopski stup 4K za gastroenterologiju

5. Poziv na prethodno savjetovanje RADIOLOŠKA OPREMA, VV-23-54
5.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave radiološke opreme za potrebe KBC-a Osijek

6. Poziv na prethodno savjetovanje – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira
6.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira

7. Nacrt dokumentacije o nabavi – NABAVA OPREME ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM

8) Poziv na prethodno savjetovanje: NADOGRADNJA MR UREĐAJA MAGNETOM AVANTO NA NOVU HARDVERSKU I SOFTVERSKU PLATFORMU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/16

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

 

Javni pozivi

 

Istraživanje tržišta

 

Služba za poslove nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek

Kontakti

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016 i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016, u sukobu interesa:

 

  1. MIPES CONSULTING, obrt za usluge, Županijska 11, 31000 Osijek
  2. MIPES d.o.o, F. Šepera 14, 31431 Čepin
  3. Poliklinika Sveti Ante d.o.o., Zrinjevac 4, 31000 Osijek
  4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek

Klinički bolnički centar Osijek u skladu s načelima ZJN 2016 poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi