2021

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra za 2021 godinu

Registar ugovora 

Izvješće o provedenim postupcima u 2021. godini

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/25

1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/25

2) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU KBC-a OSIJEK, VV-21/5

2.1 ) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – UGRADBENI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/5
3) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala za hemodijalizu
3.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala za hemodijalizu

4) II. poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/5

4.1) Izmjena – II poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju za potrebe KBC-a Osijek

 

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1) Poziv za dostavu ponuda: OSOBNA RAČUNALA za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/5

2) Poziv za dostavu ponuda: USLUGE USKLAĐIVANJA KBC OSIJEK, KAO IDENTIFICIRANOG OPERATERA KLJUČNIH USLUGA U SEKTORU ZDRAVSTVA, SA ZAHTJEVIMA ZAKONA I UREDBE O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI KOJE UKLJUČUJU IMPLEMENTACIJU SIGURNOSNIH MJERA IZ SLJEDEĆIH PODRUČJA – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU MREŽNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA, – UPRAVLJANJE RIZICIMA, – ZAŠTITA KLJUČNIH SUSTAVA za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/157

3) Poziv za dostavu ponuda: LASERSKI IZVOR SVJETLA ZA KIRURŠKI STUP LAPAROSKOPSKI 4K – JN-21/7

4.) Poziv za dostavu ponuda: Medicinski potrošni materijal za maksilofacijalnu kirurgiju, JN-21/169

5.) Poziv za dostavu ponuda: Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/74

6.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL, JN-21/1

7.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada, JN-21/74.2

8.) Poziv za dostavu ponuda – Usluge promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija, JN-21/171

9.) Poziv za dostavu ponuda – Videokapsula za snimanje tankog crijeva, JN-21/170

10.) Poziv za dostavu ponuda – Ultrazvučni uređaj za primjenu u ginekologiji – JN-21/173

11.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1

12.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 1. izmjene

13.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 2. izmjene

Javni pozivi

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA – 2021