Specijalizacije

Ministar zdravlja Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 u predmetu izdavanja ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine, a na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine donosi rješenja za provođenje specijalističkih usavršavanja iz sljedećih područja medicine:

Abdominalna kirurgija
Alergologija i klinička imunologija
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina (Dodatak)
Dermatologija i venerologija
Dječja i adolescentna psihijatrija
Dječja kirurgija
Endokrinologija i dijabetologija
Fizikalna medicina i rehabilitacija
Gastroenterologija
Gastroenterologija – privremeno rješenje
Ginekologija i opstetricija
Ginekologija i opstetricija – promjena glavnog mentora
Hematologija
Hitna medicina
Infektologija
Kardiologija
Kardiotorakalna kirurgija
Klinička farmakologija s toksikologijom
Klinička radiologija
Maksilofacijalna kirurgija
Medicinska genetika
Neurokirurgija
Nefrologija
Neurologija
Nuklearna medicina
Oftalmologija i optometrija
Onkologija i radioterapija
Opća interna medicina
Opća interna medicina 2. dio
Opća kirurgija
Ortopedija i traumatologija
Otorinolaringologija
Patologija i citologija
Pedijatrija
Pedijatrijska infektologija
Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
Psihijatrija
Pulmologija
Reumatologija
Transfuzijska medicina
Urologija
Urologija-dodatak
Vaskularna kirurgija
ZAJEDNIČKO INTERNISTIČKO DEBLO
ZAJEDNIČKO INTERNISTIČKO DEBLO 2. dio

Lista mentora
Lista mentora užih specijalizacija

Hitna medicina – prvostupnici sestrinstva