Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju

v.d. Pročelnik Zavoda:

prim. dr. sc. Vlatka Kovač, dr. med., specijalist psihijatar, uža specijalizacija dječja i adolescentna psihijatrija
e-mail: kovac.vlatka@kbco.hr

v.d. Glavna sestra Zavoda:

Vanja Trazer, dipl. med. techn.
e-mail: trazer.vanja@kbco.hr

Administrator – kontrolor:

Filip Srzentić
tel: +385 31 211 750

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

tel: +385 31 211 752  svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: djecjapsihijatrija.narucivanje@kbco.hr
fax: +385 31 211 750

Liječnici Zavoda:

prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, dr. med., specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, subspec.
Domagoj Benić, dr. med. (specijalista psihijatar, uža specijalizacija dječja i adolescentna psihijatrija)
Rogulja Stanislav, dr. med. ( specijalist psihijatrije)
Marina Bježančević, dr. med. (specijalist psihijatrije)
Ivana Groznica Hržić  (specijalist dječje i adolescentne psihijatrije)

Zlatna Andraković  (specijalizant iz dječje i adolescentne psihijatrije)
Krešimir Melnik (specijalizant iz dječje i adolescentne psihijatrije)

Psiholozi: dr. sc. Sanja Jandrić, mag. psych.,  Ana Vila, mag. psych.
Logoped: Petra Srzentić, mag. logoped
Radni terapeut: Tea Penić, bacc. therap. occup
Edukacijski rehabilitator: Barbara Lenart Japundžić, mag. rehab. educ.