Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu

Predstojnik kliničkog zavoda:

doc. dr. sc. Jasmina Rajc, dr. med.
e-mail: rajc.jasmina@kbco.hr
tel: +385 31 511 850

v.d. Glavni prvostupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike:

Marina Bakula, mag. med. lab. diagn.
tel: +385 31 511 859

Tajnik:

Ivan Ignac, dipl.iur.
tel: 031/511-857

Administrator – kontrolor:

Lidija Josipović
tel: +385 31 511 854

Radno vrijeme:

pon-pet: od 7:30 do 15:30 sati
sub: od 8:00 do 12:00

Kontakt:

Tel: +385 31 511 854
Fax: +385 31 512 196
e-mail: patologija@kbo.hr

Povijest

Klinički zavod za patološku anatomiju i sudsku medicinu KBC Osijek obavlja kliničke i sudske obdukcije i bioptičku dijagnostiku. Do 1953. patologijom se u Bolnici nitko nije bavio. Te godine u bolnicu dolazi dr. Slavko Beleslin kao prosektor. S vremenom rad dr. Beleslina postaje pretežito sudsko-medicinski, do 1962. kada prof. dr. sc. Beleslin preuzima Katedru za sudsku medicinu na Medicinskom fakultetu u Nišu, SR Jugoslavija. 1962. godine Odjel za patološku anatomiju preuzima dr. Branko Volarić, specijalist sudske medicine. Njegova je djelatnost primarno sudsko-medicinska, ali započinje i s histološkom dijagnostikom i redovitim tanatološkim sastancima. 1965. godine dr. sc. Branko Volarić prelazi u Rijeku za Predstojnika Zavoda za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta. Dr. Ivan Jančuljak preuzima rukovođenje Odjelom 1968. godine, formira histološki laboratorij, fotolaboratorij, otpočinje s redovitim kliničko-patološkim sastancima, preuzima sav bioptički materijal koji se do tada obrađivao u Zagrebu, i započinje s brzom intra-operacijskom dijagnostikom. Doc. dr. sc. Ivan Jančuljak jedan je od osnivača Studija medicine u Osijeku. U kolovozu 1971. izgrađena je nova zgrada Odjela. Od 1984. do 1989. godine Odjelom upravlja doc. dr. sc. Ante Trošić. U to je vrijeme Odjel nabavio suvremenu opremu za intraoperacijsku dijagnostiku. Dr. sc. Milanka Mrčela rukovoditelj je Odjela od 1990. do 1991. godine, a prof. dr. sc. Branko Dmitrović od 1991. godine. Uvode se suvremene imunohistokemijske metode u rutinski rad, produbljuje suradnja s institucijama iz inozemstva, kao i orijentacija k intenzivnijem znanstveno-istraživačkom radu. Za vrijeme Domovinskog rata djelatnici Odjela izvršili su 997 obdukcija žrtava rata i u uskoj suradnji s djelatnicima MUP-a i istražnih sudskih organa stvorili su respektabilan dokument o stradanju nedužnog civilnog stanovništva.
Tijekom godine na Odjelu se izvrši oko 400 obdukcija i pregleda oko 15.000 biopsija. Pokrivenost obdukcijama iznosi oko 30% preminulih u Kliničkoj bolnici. U rješavanju biopsija koriste se rutinske histokemijske i imunohistokemijske metode, a uvodi se i elektronska mikroskopija, FISH i CISH. Djelatnici Odjela su i predavači na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Katedra za patologiju, Katedra za sudsku medicinu), Studiju sestrinstva i srednjoj Medicinskoj školi. 2007. godine Odjelu je dodijeljen naziv KLINIČKI ZAVOD ZA PATOLOGIJU I SUDSKU MEDICINU.

Povezane klinike i odjeli