Prava pacijenata

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA, PRITUŽBE ILI POHVALE

Poštovani,

Sukladno odredbi čl. 27. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23.) svaka osoba ima pravo neposredno ili pisanim putem zatražiti od ravnatelja zdravstvene ustanove, uprave ili osobe ovlaštene za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost odnosno privatnoga zdravstvenog radnika zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja joj se pruža.

U svakom slučaju, a posebice u slučaju dvojbe oko vjerodostojnosti identiteta podnositelja pritužbe, KBC Osijek, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, zadržava pravo zatražiti dodatne podatke o identitetu podnositelja pritužbe radi zaštite prava pacijenta na privatnost, kao i povjerljivost medicinske dokumentacije.

Klinički bolnički centar Osijek nastoji  svim korisnicima zdravstvenih usluga omogućiti kvalitetnu zdravstvenu uslugu na sveopće zadovoljstvo  osoblja i pacijenata te osigurati povoljan ishod liječenja bez neželjenih posljedica.

Ukoliko niste zadovoljni kvalitetom pružene zdravstvene usluge, imate pravo uputiti prigovor (usmeno izražavanje nezadovoljstva) i pritužbu (pismeno izražavanje nezadovoljstva).

USMENO PODNOŠENJE PRIGOVORA

Pacijenti, njihove obitelji ili zakonski zastupnici/skrbnici imaju pravo iznijeti svoje nezadovoljstvo pruženom kvalitetom zdravstvene usluge podnošenjem usmenog prigovora (usmeno izražavanje nezadovoljstva).

Usmeni prigovor može se podnijeti nadležnom predstojniku/pročelniku/voditelju ustrojstvene jedinice KBC-a Osijek ili osobi ovlaštenoj od strane navedenih, kako bi se na taj način pokušalo otkloniti nezadovoljstvo korisnika te provelo korektivne radnje.

PISMENO PODNOŠENJE PRITUŽBE

Ukoliko pacijent, njegova obitelj ili zakonski zastupnik / skrbnik nisu zadovoljni kvalitetom pružene zdravstvene usluge ili nezadovoljstvo nije otklonjeno usmenim putem, korisnika je potrebno uputiti na mogućnost pisanog podnošenja pritužbe putem službenog Obrasca za pritužbe na dnu stranice koji se može dostaviti na sljedeće načine:

 1. 1. Ispunjavanjem propisanog obrasca– Obrazac za prijavu pritužbe na dnu stranice koji se može dostaviti na jedan od sljedećih načina:
 • poslati putem elektroničke pošte na Email: ravnateljstvo@kbco.hr
 • isprintani i popunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu Ravnateljstvo, KBC Osijek, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek
 • osobno donijeti u Urudžbeni zapisnik, zgrada Ravnateljstva, prizemlje
 1. Putem Knjige žalbe koje su dostupne na svakoj ustrojstvenoj jedinici

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA/PRITUŽBE

Službeni pisani odgovor bit će dostavljen u roku od 8 dana, ukoliko ste u potpunosti ispunili obrazac.

Ako pritužbu nije moguće riješiti u zadanom roku, podnositelju će biti poslana pisana obavijest o procesu rješavanja.

Anonimne i nepotpune pritužbe će se razmotriti i analizirati ali se na njih neće odgovarati.

POHVALE

Ukoliko nas želite pohvaliti i iskazati zadovoljstvo pruženom uslugom, možete popuniti službeni obrazac na dnu stranice te ga dostaviti na sljedeće načine:

 • poslati putem elektroničke pošte na email: ravnateljstvo@kbco.hr
 • isprintani i popunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu Ravnateljstvo, KBC Osijek, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek
 • osobno donijeti u Urudžbeni zapisnik, zgrada Ravnateljstva, prizemlje

OSTALA PRAVA PACIJENATA

Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama vezano uz Vašu pritužbu/prigovor, imate pravo uputiti pritužbu na sljedeće adrese:

 1. Ministarstvo zdravstva
  Ksaver 200 A
  10 000 Zagreb
 2. Bijeli telefon 0800 7999 (besplatna telefonska linija za pritužbe, pohvale, primjedbe i prijedloge građana vezana uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)
 3. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Kapucinska 40/1
  31 000 Osijek

Obavijest za pacijente i zdravstvene radnike o načinu podnošenja prigovora ili pritužbe vezano uz prehranu u KBC-u Osijek

U svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i uvjeta zdravstvene njege i liječenja, skrećemo Vam pozornost da sve svoje kritike, prijedloge ili pohvale vezano uz kvalitetu prehrane u KBC-u Osijek, možete podnositi pismeno na email: kvaliteta.prehrane@kbco.hr 
Zaprimljene predstavke služit će kao informativna baza za unaprjeđivanje pružene usluge. Na navedene e-mailove neće se odgovarati, a ukoliko postoji prigovor ili pritužba pacijenta čiji karakter zahtijeva promptno djelovanje, potrebno je postupiti prema gore navedenoj proceduri.

Obrazac za prijavu pritužbe ili pohvale