Klinika za psihijatriju

Predstojnik klinike:

prof. prim. dr. sc. Ivan Požgain, dr. med.
tel: +385 31 511 790
email: pozgain.ivan@kbo.hr

v.d. Glavna sestra klinike:

Ksenija Galić, mag. med. techn.
Tel: +385 31 511 797

Tajnik:

Verica Rezić, dipl. iur.
tel: +385 31 511 780
fax: +385 31 512 212

Administrator – kontrolor:

Sandra Božičević
tel: +385 31 511 791

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)

tel: +385 31 511 789 svaki radni dan od 07:30 do 14:30 sati
Naručiti pacijenta na pregled može i liječnik obiteljske medicine.

e-mail: psihijatrija.rezervacije@kbco.hr

Posjete bolesnicima:

– radnim danom i subotom: od 16:00 do 17:00 sati
– nedjeljom i blagdanom: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.

 

Povijest

Klinika za psihijatriju nastala je izdvajanjem Odjela za psihijatriju iz bivšeg Odjela za neurologiju i psihijatriju 1987. godine. Već 14. travnja 1988.g godine dobila je naslov Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu temeljem nastavne potrebe Studija medicine u Osijeku i udovoljenih kriterija za taj naslov (Rješenje br. 02-33/3-88). Tijekom Domovinskog rata djelatnici Klinike bili su aktivno uključeni u pružanje psihijatrijske i psihološke skrbi hrvatskim braniteljima. U 9. mj. 19991. godine zgrada Klinike u Huttlerovoj 4 bila je posve razorena neprijateljskim granatama, ali je već 1992. ponovno obnovljena. Naslov klinike je ponovno verificiralo Ministarstvo zdravstva RH 6.8.1992.g. (br. 534-02-12-92-0002) te 1995.g. i 2000. g., a zadnja verifikacija Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske je bila 2013.g. (UP/I-510-07/13-01/8, br. 534-07-11-2-1/2-13-9).
Prvi predstojnik Klinike za psihijatriju bio je bio je prof. dr. Nikola Mandić (1988.-2003). Od 21. svibnja 2003. do 31. listopada 2013. Klinikom je rukovodio prof. prim dr. sc. Pavo Filaković. Od 1. studenog 2013. Klinikom rukovodi v.d. Predstojnice Klinike prof. dr. sc. Željka Vukšić. Na klinici je uposlen 21 liječnik - 19 specijalista i 2 specijalizanta, 5 psihologa, 1 pedagog, 1 tajnik, 11 viših medicinskih sestara, 28 medicinskih sestara za njegu, 6 administratora i 9 pomoćnih djelatnika.
Klinika služi i nastavnim potrebama dodiplomske i poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i sjedište je Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu. Katedra ima dva redovita profesora i pet docenata koji su uposleni na klinici te jednog docenta izvan Klinike. Devet psihijatara na Klinici su doktori znanosti, a dvoje ima znanstveni magisterij.
Klinika je smještena na ukupnom prostoru od 1.432 m2 , na dvjema adresama - J. Huttlera br. 4 i A. Stepinca br. 4. Klinika raspolaže s ukupno 81 bolesničkom posteljom i 25 mjesta u Dnevnoj bolnici. Organizirana je u 5 kliničkih odjela: Odjel akutne i biologijske psihijatrije s intenzivnom skrbi (25 kreveta), Odjel socijalne psihijatrije (32 kreveta), Odjel dječje i adolescentne psihijatrije (12 kreveta), Odjel za neuroze i granična stanja (12 kreveta) i Odjel dnevne bolnice (25 mjesta). Od 2001. godine na Klinici djeluje i Regionalni Centar za psihotraumu koji je u službi liječenja branitelja s posttraumatskim stresnim poremećajem. Poliklinički rad se ostvaruje u 11 specijalističkih ambulanti na klinici i 3 dislocirane psihijatrijske ambulante u Donjem Miholjcu, Valpovu i Belom Manastiru. Tijekom 25 godina postojanja, Klinika se profilirala u suvremenu psihijatrijsku ustanovu s visoko stručnim, znanstveno-istraživačkim i pedagoškim aktivnostima.