Informiranje

Izdavanje medicinske dokumentacije

Medicinska dokumentacija izdaje se na temelju ispunjenog obrasca za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije koji se sa detaljnom uputom nalazi pod rubrikom
Obrasci i zahtjevi.

Osiguratelji s kojima KBC Osijek ima zaključene ugovore o dopunskom zdravstvenom osiguranju:

 1. Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb
 2. UNIQUA d.d. Zagreb
 3. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb
 4. Triglav osiguranje d.d. Zagreb
 5. Merkur osiguranje d. d.
 6. Allianz osiguranje
 7. Agram life osiguranje d.d.
 8. Generali osiguranje d.d.

Informiranje javnosti o djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u KBC-u Osijek te mogućem riziku za stanovništvo i okoliš

Temeljem članka 12. „Pravilnika o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela“ (Narodne novine br. 43/22), informiramo javnost da se u Kliničkom bolničkom centru Osijek, sa sjedištem u Josipa Huttlera 4 u Osijeku, koriste radioaktivni izvori ionizirajućeg zračenja 4. i 5. kategorije.

Odgovorna osoba za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u KBC Osijek:
Iva Ivanišić Risek, mag.educ.phys. et inf.
Tel: 031/511-608

Dokument o djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u KBC-u Osijek te mogućem riziku za stanovništvo i okoliš

Pravo na pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva KBC Osijek putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Obrasci za preuzimanje:

Obrazac 1 – Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

– poštom na adresu: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, Josipa Huttlera 4, 31000 OSIJEK;
– elektroničkom poštom na adresu: kralj.marina@kbco.hr; ravnateljstvo@kbco.hr
– osobno – predajom zahtjeva na urudžbeni zapisnik Kliničkog bolničkog centra Osijek, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati

*NAPOMENA: službenik za informiranje zaprima zahtjeve vezane isključivo uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, s tim da isto isključuje upite o zdravstvenom stanju hospitaliziranih pacijenata, vremenu čekanja na nalaze, naručivanju na zdravstvene preglede, brojeve telefona i dostupnost liječnika, i sl.

Temeljem čl. 13. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, obavještavamo javnost o osobi imenovanoj za primanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

Marina Kralj, dipl. iur.
Tel: 031/511-158


ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Narodne novine – NN 25/13
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Narodne novine – NN 85/15
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE Narodne novine – NN 12/14

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Upitnik za samoprocjenu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Službenik za zaštitu osobnih podataka KBC-a Osijek:

Robert Čulinović, mag. iur.
Tel: 031/511-061