Informiranje

Izdavanje medicinske dokumentacije

Medicinska dokumentacija izdaje se na temelju ispunjenog obrasca za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije koji se sa detaljnom uputom nalazi pod rubrikom
Obrasci i zahtjevi.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva KBC Osijek putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

 

Obrasci za preuzimanje:

Obrazac 1 – Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

– poštom na adresu: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, Josipa Huttlera 4, 31000 OSIJEK;
– elektroničkom poštom na adresu: kralj.marina@kbco.hr; ravnateljstvo@kbco.hr
– osobno – predajom zahtjeva na urudžbeni zapisnik Kliničkog bolničkog centra Osijek, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati

*NAPOMENA: službenik za informiranje zaprima zahtjeve vezane isključivo uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, s tim da isto isključuje upite o zdravstvenom stanju hospitaliziranih pacijenata, vremenu čekanja na nalaze, naručivanju na zdravstvene preglede, brojeve telefona i dostupnost liječnika, i sl.

Temeljem čl. 13. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, obavještavamo javnost o osobi imenovanoj za primanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

Marina Kralj, dipl. iur.
Tel: 031/511-158


ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Narodne novine – NN 25/13
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Narodne novine – NN 85/15
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE Narodne novine – NN 12/14

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Službenik za zaštitu osobnih podataka KBC-a Osijek:

Robert Čulinović, mag. iur.
Tel: 031/511-061

Informiranje javnosti o djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u KBC-u Osijek te mogućem riziku za stanovništvo i okoliš

„Temeljem članka 13. „Pravilnika o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela“ (Narodne novine br. 123/12), informiramo javnost da se u Kliničkom bolničkom centru Osijek, sa sjedištem u Josipa Huttlera 4 u Osijeku, koriste otvoreni radioaktivni izvori ionizirajućeg zračenja 4. kategorije i zatvoreni radioaktivni izvori ionizirajućeg zračenja 3. i 5. kategorije.

Odgovorna osoba za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u KBC Osijek:
doc. dr. sc. Mladen Kasabašić, prof. fizike
Tel: 031/511-478

Dokument o djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u KBC-u Osijek te mogućem riziku za stanovništvo i okoliš

Osiguratelji s kojima KBC Osijek ima zaključene ugovore o dopunskom zdravstvenom osiguranju:

  1. Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb
  2. UNIQUA d.d. Zagreb
  3. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb
  4. Triglav osiguranje d.d. Zagreb
  5. Merkur osiguranje d. d.
  6. Allianz osiguranje