2022

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2022. godinu

2. Izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2022. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2022. godinu

Registar ugovora

Izvješće o provedenim postupcima u 2022. godini

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1.) Poziv na prethodno savjetovanje – USLUGE CJELOVITOG ODRŽAVANJA KAPITALNIH MEDICINSKIH UREĐAJA PROIZVOĐAČA “SIEMENS” KOJI SU U UPOTREBI U KBC-u OSIJEK
1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača “Siemens” koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

2) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave infuzijskih otopina za potrebe KBC-a Osijek 
2.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave infuzijskih otopina

3) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca
3.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca

4.) Poziv na prethodno savjetovanje – Reagensi i medicinski potrošni materijal za kromatografske pretrage
4.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave reagensa i MPM za kromatografske pretrage

5) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam
5.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam

6.) Poziv za prethodno savjetovanje – Adapteri za zatvoreni sistem pripreme citostatika
6.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave adaptera za zatvoreni sistem pripreme citostatika

7) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju
7.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju

8) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA NOVI KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 

8.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupkujavne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi KBCO

9.) Poziv na prethodno savjetovanje_ Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Drager

9.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Drager

10.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – Bolnički električni kreveti
10.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- Bolnički električni kreveti

11) Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi KBCO
11.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi KBC Osijek

12) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave antibiotika
12.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave antibiotika 

13) Prethdno savjetovanje u postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora (model: Clinac iX) KBC-a Osijek
13.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora, model “Clinac iX” KBC-a Osijek

14.) Poziv na prethodno savjetovanje – Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju
14.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave Ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju

15) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI
15.1) Izvješće o provedenom prethodnm savjetovanju u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI

16) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/12

16.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/12
17.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave- Dijalizatori i medicinski potrošni materijal za hemodijalizu
17.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave dijalizatora i medicinskog potrošnog materijala za hemodijalizu

18) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala i reagensa za molekularnu dijagnostiku u kliničkoj mikrobiologiji
18.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave potrošnog materijala i reagensa za molekularnu dijagnostiku u kliničkoj mikrobiologiji

19.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave Prehrambeni proizvodi – SVJEŽE MESO

19.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – Svježe meso

20.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – Reagensi i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku
20.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave Reagensa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku

21.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave reagensa i potrošnog materijala u kliničkoj mikrobiologiji
21.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave Reagensa i potrošnog materijala za kliničku mikrobiologiju

22) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/9 

22.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/9
23) Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju i traumatologiju 
23.1) Izvješće o ponovljenom savjetovanju u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju i traumatologiju

24) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave vrećica za krv za potrebe KBC-a Osijek
24.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave vrećica za krv za potrebe KBC-a Osijek

25.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave složivih ubrusa za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira za potrebe KBC-a Osijek

25.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju-Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira za potrebe KBC-a Osijek

26) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Operacijski mikroskop za neurokirurgiju za potrebe KBC-a Osijek

26.1) Izvješće o provedenom prethodnim savjetovanju – Operacijski mikroskop za neurokirurgiju za potrebe KBC-a Osijek

27.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Posebni lijekovi za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
27.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Posebni lijekovi za potrebe KBC-a Osijek

28.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Medicinski potrošni materijal – STAPLERI
28.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Medicinski potrošni materijal – STAPLERI za potrebe KBC-a Osijek, VV-22-31

29.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju 

29.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

30) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku
30.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju 

31) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek 
31.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek

32.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Konzervirano i zmrznuto povrće i voćne prerađevine, VV-22-51
32.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – KONZERVIRANO

33.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Mlijeko i mliječni proizvodi, VV-22-50
33.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Mlijeko i mliječni proizvodi, VV-22-50

34.) Poziv na prethodno savjetovanje – Medicinski potrošni materijal – obloge za rane, VV-22/52 

34.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Medicinski potrošni materijal – obloge za rane

35) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave lijeka bevacizumab za potrebe KBC-a Osijek 
35.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za nabavu lijeka bevacizumab za potrebe KBC-a Osijek

36.) Poziv na prethodno savjetovanje_Potr.mat. za molekularno testiranje na virus SARS COV 2
36.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju_Potr.mat. za molekularno testiranje na virus SARS COV 2

 

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1.) Poziv za dostavu ponuda – Ostali ugradbeni i potrošni materijal za plastičnu kirurgiju, JN-21/232
2.) Poziv za dostavu ponuda-Najam ORL radne stanice za potrebe stacionara Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek, JN-22 /15

3.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, JN-22/10

4.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga najma uređaja za sprječavanje nastanka biootpada, JN-22/177

5.) Poziv za dostavu ponuda – CRYO-S PAINLESS UREĐAJ ili jednakovrijedan, JN-22/1

6.) Poziv za dostavu ponuda – Uređaj za EMNG, JN-22/29

7.) Poziv za dostavu ponuda – Usluge promidžbe i vidljivosti projekta Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek – JN-22/185

8.) 1. izmjena – Poziv za dostavu ponuda – Usluga promidžbe i vidljivosti projekta, JN-22/185

9.) Poziv za dostavu ponuda – Uređaj za EMNG, JN-22/29.1

10.) Poziv za dostavu ponuda – Medicinski potrošni materijal za maksilofacijalnu kirurgiju, JN-22/9

11.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga organizacije simpozija Osječki urološki dani – JN-21/222

12.) 1. izmjena Poziva za dostavu ponuda – Usluga organizacije simpozija Osječki urološki dani, JN-21/222

13.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada- JN-22/60

14.) Poziv za dostavu ponuda – Rotablator za kardiologiju, JN-22/7

15.) Poziv za dostavu ponuda – Smrznuta peciva, JN-22/152

16.) Poziv za dostavu ponuda – KRUMPIR, JN-22/198

17.) Poziv za dostavu ponuda – Servisni pregled- revizija 5 trafostanica, JN-22/96

18.) Poziv za dostavu ponuda – Prehrambeni proizvodi – SMRZNUTA PECIVA, JN-22/52.1

19.) Poziv za dostavu ponuda _Usluga sanitarnih pregleda, JN-22/24

20.) Poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis malih rashladnih uređaja, JN-22/5

21.) Poziv na dostavu ponuda – Ostali medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, JN-22/214

22.) Poziv za dostavu ponuda – Kutije za igle – JN-22/14

23.) Poziv za dostavu ponuda – Uređaj za polisomnografiju i mobilni uređaj za poligrafiju, JN-22/225

24.) Poziv na dostavu ponuda: Održavanje postrojenja za demineralizaciju vode, evid.br. nabave: JN-22 11

25.) Poziv na dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije – zamjena rashladnika vode, evid.broj nabave: JN-22/235

Javni pozivi

1.) Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora KBC-a Osijek radi postavljanja samoposlužnih aparata za hladne napitke

2.) Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora KBC-a Osijek radi postavljanja samoposlužnih aparata za tople napitke

3.) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Bizovcu

4.) 2. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Bizovcu

5.) 3. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac u prostorima Kliničkog bolničkog centra Osijek

6.) 4. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac

7.) 5. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac

8.) Javni natječaj za prodaju sanitetskog vozila (Citroën Jumper OS 922-IN)

9.) Javni natječaj za prodaju sanitetskog vozila (Citroën Jumper OS 306-IM)

10.) Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA – 2022, proizvodnog otpada Kliničkog bolničkog centra Osijek

11.) Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA – 2022.1, proizvodnog otpada Kliničkog bolničkog centra Osijek

Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta za nabavu medicinske opreme za dnevne bolnice, dnevne kirurgije i objedinjeni hitni bolnički prijem