30. simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, 90. Dani dijabetologa Pula 05-08.05.2022.

1652089879758

U sklopu Simpozija,  90. Dani dijabetologa, ( društvo koje se sastaje 2xgodišnje i aktivno je već 45 godina ), organiziran je 30.Simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, na kojem su sudjelovale medicinske sestre iz KB Merkur,  KB Dubrava, KBC Sestre Milosrdnice, KBC Split, KBC Osijek , OB Pula, OB Slavonski Brod, OB Čakovec.

Na simpoziju su prezentirani radovi iz područja zdravstvene skrbi osoba oboljelih od šećerne bolesti.

KBC Osijek je aktivno  predstavila Nevenka Kovačić, bacc.med.tech, radom koji je napravljen u suradnji sa Dariom Sladić Rimac, mag.med techn i med sestrom Mirjanom Horvat.

Na simpoziju su sudjelovale i Mirjana Horvat med.sestra i Branka Muha med.sestra.

U svom radu : „ Mogu li nove tehnologije spriječiti akutne komplikacije šećerne bolesti „ ,prikazana je uporaba novih kontinuiranih monitoringa glukoze u plazmi, koji prikazuju kroz 24-sata vrijednosti glukoze neinvazivnom metodom. Prikazani su bolesnici s TIP-om 1 šećerne bolesti, koji zahtjevaju kompleksni monitoring glukoze zbog češće sklonosti akutnim komplikacijama : ketoacidozi i teškoj hipoglikemiji ( koja dovodi do padova i fraktura lokomotornog sustava bolesnika).

KBC Osijek i KB Merkur ( kao referalni centar u republici Hrvatskoj ), su za sada jedine ustanove koje su educirane u postavljanju svih novih kontinuiranih mjerača glikemije.

U zaključku je ponovo naglašena važnost kontinuirane edukacije i edukatora i bolesnika.