Duhovna dimenzija holističkog pristupa personalištičke medicine psiho-somatskim aspektima boli, patnje i zdravlja.