Prevencija i tretman dekubitusa kod neurološkog bolesnika

Neu Izv

Dana 26.Ožujka 2022 godine u Osijeku  održan je tečaj „Prevencija i tretman dekubitusa kod neurološkog bolesnika„ u organizaciji Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju (UMSTHN).

Dekubitalne rane najčešće su  komplikacije dugotrajnog ležanja. Cilj tečaja bio je obnoviti dosadašnja znanja i usvojiti praktične vještine pri tretmanu dekubitusa, te na radionicama naučiti praktičnu primjenu modernih obloga u prevenciji i liječenju dekubitusa sa naglaskom na najnovije preporuke.

Tečaj je organiziran u Osijeku sa sudjelovanjem medicinskih sestara /tehničara iz Osječko-Baranjske županije. Sudjelovale su kolegice i kolege iz Doma zdravlja Osijek, Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, Opće županijske bolnice Vinkovci, Opće županijske bolnice u Požegi, Opće bolnice Nova Gradiška, Opće bolnice Dr J. Benčević iz Slavonskog Broda, Opće bolnice Bjelovar i kolegice i kolege  KBC Osijek.

Na samom početku kroz zanimljivo predavanje predsjednica UMSTHN, Lenka Kopačević dipl.med.techn.,  upoznala nas je s Cost Benefit analizom primjene modernih obloga.

Nakon uvodnog predavanja  kroz sestrinska predavanja upoznati smo sa:

  • ulogom medicinskih sestara kao ključanim faktorom u prevenciji dekubitalnih rana i ranom prepoznavanju dekubitusa s naglaskom na važnost postavljanja sestrinskih dijagnoza, intervencija i ciljeva kao i na pravilno vođenje sestrinske dokumentacije
  • problematikom rana s kojom se često susreću medicinske sestre iz Doma zdravlja – patronaže na terenu
  • zbrinjavanjem dekubitusa na Covid odjelu

O pravilnoj procijeni stadija rane, vrstama obloga i načinima primjene u tretmanu dekubitusa nešto više su rekli predstavnici Stome Medical.

Nakon predavanja organizirane su radionice u grupama u kojima je na modelima provođena procijena dekubitusa po stupnjevima od I.-IV./procjena rane i odabir i primjena obloga. Kroz radionice smo imali mogućnost  na primjeru,  kroz prezentaciju slučaja, pokazati naša znanja.

Tečaj bodovan od Hrvatske komore medicinskih sestara.

Nakon predavanja i radionice ugodno druženje i daljnja diskusija o novim saznanjima nastavila se na ručku u opuštenoj atmosferi.