Prijava plana trajnog usavršavanja za zdravstvene radnike HKZR