Sudjelovanje na 2. nacionalnom kongresu Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem

Od 12.-14.05.2022. godine u Rovinju održan je 2. nacionalni kongres Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem.

Na kongresu su sudjelovale medicinske sestre i tehničari iz Hrvatske i inozemstva a tema 2. stručnog sipozija bila je „Medicinske sestre i tehničari u znanstvenom i tehnološkom napretku“.

Iz KBC Osijek stručnom skupu prisustvovalo je 11 medicinskih sestara i tehničara a aktivno sudjelovanje bilo je na temu „Benchmarking i komunikacijske tehnologije u sestrinstvu“.  Benchmarking odnosno sustavno vrednovanje u sestrinstvu smatra se najboljim standardom prakse. Sestrinska dokumentacija doprinosi opisu i evidentiranju sestrinske prakse, olakšava analizu podataka, koristi se ujednačena terminologija i pristup rješavanju problema, omogućava kronološki pregled skrbi i postignutih rezultata te služi kao materijal za edukaciju sestara kroz istraživanja u sestrinstvu. Doprinosi i smanjenju mogućnosti nastanka pogreške, precizira mjerila u vezi s obavljanjem zdravstvenih postupaka, zdravstvenim radnicima, opremom, materijalima i okolišem u kojem se obavljaju zdravstveni postupci a kojima se osigurava kvaliteta zdravstvene zaštite.

Na stručnom skupu smo izmijenili znanja i iskustva s drugim kolegicama i kolegama koji su imali izvrsne radove  iz kojih smo uvidjeli na koji način se oni nose s izazovima u znanstvenom i tehnološkom napretku.

Na stručnom skupu sudjelovali su:

Davor Tolić,mag.med.techn., Anđa Pavlić,med.techn., Josip Vajnberger,med.techn., Pero Duspara,bacc.med.techn., Izidor Milić,bacc.med.techn. Ivana Župan,bacc.med.techn,. Anita Bičvić,bacc.med.techn.,Vesna Jakobović,bacc.med.techn., Tihana Salamaha, bacc.med.techn., Ivana Simić, mag.med.techn., Suzana Stojković, mag.med.techn.