Javna nabava – informacije

Kontakti

 

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja, definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa:

  1. MIPES consulting, obrt za usluge, F. Šepera 14, 31431 Čepin
  2. MIPES d.o.o., F. Šepera 14, 31431 Čepin
  3. Dom zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek
  4. Cesting d.o.o., Vinkovačka cesta 63a, 31000 Osijek

Klinički bolnički centar Osijek, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16), poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi