Hrvatska udruga medicinskih sestara – podružnica KBC Osijek

Predsjednik:

Ljubica Tolj, bacc.med.techn.

Podpredsjednik:

Nikolina Farčić, mag. med. techn.

Blagajnik:

Hrvoje Abramović, m.t.

Sjedište podružnice:

KBC Osijek

Adresa:

Josipa Huttlera 4

Telefon:

+385 95 533 0839

Izjava za članstvo

Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS), osnovana je 1992. kao pravni sljednik Društva medicinskih sestara koje je djelovalo dugi niz godina u okviru Saveznog društva medicinskih sestara bivše države. Sjedište HUMS-a je u Zagrebu, Sortina 1A. Od 1993. g. HUMS je u članstvu International Council of Nurses (ICN), EU Standing Committee of Nurses (PCN) i European Forum of Nursing and Midwifery Associations and World Health Oragnization. HUMS je izradio Etički kodeks medicinskih sestara 1995. godine, a istim je definirana svrha i djelokrug rada profesionalnog sestrinstva. Udruga surađuje s udrugama od zajedničkog interesa u medicini i javnom zdravstvu te udrugama pacijenata i civilnog društva. HUMS ima više od 7500 članova, djeluje kroz 50 podružnica i 26 stručnih društava te značajan broj pojedinačnih članova.Stručna aktivnost Podružnica odvija se kroz stručni rad na razini zdravstvenih ustanova kroz stručne seminare, edukacijske programe,stručna predavanja,podružnice se bave poticanjem članstva kroz organizacije rekreativnih sadržaja-izleti, druženja. 2012. godina je bila reizborna godina. Nova predsjednica HUMS-a je Tanja Lupieri, mag. med. techn., glavna sestra za edukaciju KB “Sveti duh”. Predsjednica HUMS-a Podružnice Osijek je Ljubica Tolj, bacc. med. techn., Odjel za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i kontrolu bolničkuh infekcija KBCO.

Ciljevi HUMS-a su:

– zastupanje stručnih interesa medicinskih sestara pred Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i ostalim ministarstvima i vladinim uredima i agencijama od interesa za sestrinstvo.
– zastupanje stručnih interesa medicinskih sestara u drugim sustavima gdje med.sestre djeluju (socijalna skrb, školstvo, znanost).
– suradnja s ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa u svrhu modernizacije školovanja, trajnog usavršavanja, ciljanog usavršavanja (programa specijalizacija), te prilagođavanja visokog obrazovanja medicinskih sestara svjetskim trendovima, trenutnim i stalnim potrebama zdravstvenog sustava RH.
– izgradnja najboljeg mogućeg sustava zdravstvene skrbi u kome će medicinske sestre dati svoj maksimalan doprinos.
– briga za medicinske sestre u situacijama kada im je potrebna stručna potpora.
– suradnja s međunarodnim institucijama u interesu struke.
– suradnja sa Hrvatskom komorom medicinskih sestara.

Više na: http://www.hums.hr