Marimo

Udruga za unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života «MARIMO» je osnovana 2001. godine sa sjedištem u Osijeku, Jaegerova 7.

Ciljevi udruge:

– pružanje pomoći i podrške osobama narušenog duševnog zdravlja
– stvaranje uvjeta za kvalitetniji život osoba narušenog duševnog zdravlja
– pridonositi ostvarenju odgovarajuće zdravstvene, pravne i socijalne zaštite
– pridonijeti ostvarenju prava osoba narušenog zdravlja na ravnopravnost u društvu, rad, stanovanje i druga ljudska prava
– pružanje pomoći i podrške članovima njihovih obitelji
– skidanje stigme sa mentalnih bolesti

Program rada udruge:

Klub osoba narušenog duševnog zdravlja organizira:

– stručne savjete
– tečajeve, radionice
– izdavanje brošura
– pomoć u kriznim stanjima
– razne oblike druženja
– priredbe

Pomoć obiteljima:

– suport, podrška obiteljima
– organiziranje mreže grupa za samopomoć
– organiziranje kućnih posjeta
– edukacija članova obitelji
– stručni savjeti

Pravno savjetovanje:

– Zaštita ljudskih prava osoba narušenog duševnog zdravlja
– Očuvanje dostojanstva i integriteta
– Osiguranje prava na stanovanje i rad
– Osiguranje prava na socijalnu zaštitu
– Pravo na invalidsko i mirovinsko osiguranje

Osposobljavanje za rad sa osobama narušenog duševnog zdravlja:

– Senzibilizacija populacije prema potrebama duševno oboljelih i članova njihovih obitelji
– Organiziranje javnozdravstvenih tribina sa temama iz područja mentalnog zdravlja
– Edukacija volontera za rad sa duševno oboljelim osobama i članovima njhovih obitelji
Ich an frau prasuhns stelle hätte mich bernd, ghostwriting masterarbeit kosten ihrem kleinen bruder, gegenüber bereits geweigert, ein gesinnungszeugnis abzulegen.