Obnovljivi izvori energije za pametne održive zdravstvene centre i sveučilišne edukacijske javne zgrade (Akronim: RESCUE)

RESCUE
Nositelj projekta: Fakultet tehničkih nauka – Univerzitet u Novom Sadu

Eu sufinanciranje: 85%

Trajanje projekta: 30 mjeseci (01.04.2019.-30.09.2021.)

Vrijednost projekta: 1.936.989,91 €

Vrijednost investicije na KBC Osijek: 417.653,85 €

Svrha: demonstrirati inovativni pristup RES i EE za javne zgrade u prekograničnoj regiji.

 

Projektni partneri:

1FTN – Fakultet tehničkih nauka – Univerzitet u Novom Sadu – Leading partner

2KCV – Klinički centar Vojvodine

3FERIT – Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatičkih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

4KBCO – Klinički bolnički centar Osijek

5SFSB – Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sažetak projekta RESCUE: Tri ključna cilja EU 2020 klimatizacijskog i energetskog paketa su: smanjenje emisija stakleničkih plinova od 20% (u odnosu na 1990. godinu), 20% energije iz obnovljivih izvora energije (RES) i 20% poboljšanja energetske učinkovitosti (EE). Uporaba mjera RES i EE u javnim zgradama važna je za postizanje tih ciljeva. Regija ima različit potencijal za RES, ali udio OIE daleko je iza ciljeva EU2020. Čak i kod novih zakona ostaje glavna briga javna naslijeđena inertnost i nesvjesnost prednosti u poboljšanju korištenja RES i EE postojećih javnih i stambenih zgrada. Glavni cilj ovog projekta je stoga demonstrirati inovativni pristup RES i EE za javne zgrade u prekograničnoj regiji. FERIT i FTN već su uspješno implementirali bilateralni projekt s ciljem uspostave zajedničkog okvira istraživanja i obrazovanja na polju RES u prekograničnim regijama te implementirao RES na svojim javnim zgradama i stekao značajno znanje. Ovaj projekt ojačat će ovu suradnju i uključiti nove partnere – KCV, KBCO i SFSB. U sklopu projekta RESCUE nastojimo promicati uporabu održive energije i energetske učinkovitosti u javnim zgradama (posebni cilj 2.2), posebno u zdravstvenim centrima i sveučilišnim zgradama. Uvođenjem energetski učinkovitih pametnih zgrada Sustavi za upravljanje energijom (BEMS), nastojimo pokazati održivo rješenje s niskom razinom ugljika za zdravstvene i sveučilišne zgrade. Klimatska pametna zdravstvena skrb donijet će značajne zdravstvene i ekonomske prednosti, smanjujući klimatske promjene zdravstvene zaštite. Na taj način zdravstveni centri i sveučilišni obrazovni objekti više nisu oslobođeni od igranja važne uloge kao vodećeg za okoliš u regiji. Lokalne i regionalne vlasti, javnost, visokoškolsko obrazovanje i istraživačka zajednica imat će koristi od prenošenja znanja, radionica, znanstvenih publikacija, konferencija o projektima i web stranice projekta.

————————————————————————————————————————————-

Project holder: Faculty of Technical Sciences (FTN), Novi Sad, Serbia

Eu co-financing: 85%

Duration of the project: 30 months (01.04.2019.-30.09.2021.)

Total budget: 1.936.989,91 €

KBC Osijek budget: 417.653,85 €

Purpose: to demonstrate an innovating approach to RES and EE for public buildings in the cross-border region.

 

Partners:

1 – FTN – Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia (lead)

2 – KCV – Clinical Center of Vojvodina

3 – FERIT – Faculty of Electrical Engineering, Computer Science ad Information Technology Osijek

4 – KBCO – Clinical Hospital Center Osijek, Croatia

5 – SFSB – Machine Engineering Faculty Slavonski Brod, Croatia,

 

Project summary: The three key targets of EU 2020 climate and energy package are: 20% cut in greenhouse gases emissions (compared to 1990), 20% of EU energy from Renewable Energy Sources (RES) and 20% improvement in Energy Efficiency (EE).  Usage of RES and EE measures in public buildings are important part in achieving these targets.  Region has diverse RES potential but the share of RES is far behind EU2020 goals. Even with new legislation, public’s inherited inertness and unawareness of benefits in improving RES usage and EE of existing public buildings still remains a major concern. Main goal of this project is therefore to demonstrate innovative RES and EE approach for public buildings in the cross-border region. FERIT and FTN gained substantial know-how in the field of RES by implementing small-scale RES on their public buildings through successful cooperation on bilateral projects aiming to establish common research and education frame in the cross-border region. This project will strengthen this cooperation and involve new partners – KCV, KBCO and SFSB.  Within the RESCUE project we are aiming to promote the use of sustainable energy and energy efficiency in public buildings (specific objective 2.2), especially in public buildings with high energy demand. By introduction of RES based energy efficient smart Buildings Energy Management Systems (BEMS), RESCUE seeks to demonstrate sustainable, low-carbon solution for health centers and university education buildings, demonstrating applicability to other public buildings. Transferring know-how from university to healthcare a climate-smart solution will help reduce healthcare’s climate footprint and yield multiple benefits. This way health centers and university education public buildings are no longer exempt from playing an important role as an environmental leader in the region. All targeted groups will benefit from resulting knowledge transfer, workshops, publications, project conferences, printed and digital promotion material.

 

RESCUE – poster