Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek

OHBP

Banner 1 300x53

 

  • Nositelj projekta: KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
  • Naziv projekta: Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek
  • Izvor financiranja: 20.500.000,00 HRK iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti
  • Operativni program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
  • Vrijednost cjelokupnog projekta: 80.996.662,5 kn
  • EU sufinanciranje: 66,13%
  • Trajanje projekta: 60 mjeseci – 29.9.2016. – 29.9.2021.
  • Kontakt osoba: Nikolina Varda, mag. iur. Email: varda.nikolina@kbco.hr, Tel: 031 511 055

 

SAŽETAK PROJEKTA: Projektom se namjerava doprinijeti osiguranju odgovarajućeg pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti putem ulaganja u izgradnju i opremanje novog prostora u bolničkom krugu kako bi se omogućio smještaj svih hitnih službi u jedinstvenom prostoru i tako stvorili preduvjeti za potpuno djelovanje objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

Cilj ulaganja u objedinjeni hitni prijem:

  • osigurati preduvjete za kvalitetno zbrinjavanje hitnih pacijenata s područja Osječko-baranjske županije i županija istočnog dijela Hrvatske
  • osigurati punu funkcionalnost objedinjenog hitnog bolničkog prijema kao najučinkovitijeg načina pružanja hitne medicinske skrbi u bolnicama.

Projektom se planira izgradnja i opremanje nove slobodno stajaće zgrade u bolničkom krugu koja će biti namijenjena hitnom bolničkom prijemu te dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama
čime će se omogućiti smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji. OHBP će se uspostaviti u prizemlju zgrade, a dnevne bolnice na prvom i drugom katu.

Uz već postojeću opremu koja se trenutno koristi za potrebe OHBP-a i klinika koje imaju svoje zasebne hitne prijeme, a koja će biti premještena u novu zgradu, u okviru projekta nabavit će se i nova potrebna oprema kako bi se osigurala puna funkcionalnost i usklađenost s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine prostora.  Uz spomenuto, prostor oko zgrade bit će prometno organiziran na način koji će omogućavati odgovarajući dovoz i pristup pacijenata u OHBP.