2014

Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

Defibrilator s EKG monitorom – troškovnik (Poziv)
Kiseli kupus – troškovnik (Poziv)
Operacijske svjetiljke – stropne – troškovnik (Poziv)
Usluga izrade idejnog arhitektonskog rješenja za prenamjenu projekta spojne zgrade kirurgije i neurologije – troškovnik (Poziv)
Usluga izrade idejnog arhitektonskog rješenja za prenamjenu objekta – troškovnik (Poziv)
Elektrokirurški generatori – troškovnik (Poziv)
Sezonsko povrće (krumpir) – troškovnik (Poziv)
Tlakomjeri – troškovnik (Poziv)
Radovi na uređenju garderobnog prostora na Internoj klinici – troškovnik (Poziv)
Usluga testiranja koncentracije ukupnog hemoglobina – troškovnik (Poziv)
Reagensi i potrošni materijal za tromboelastometriju – troškovnik (Poziv)
Računala i monitori – troškovnik (Poziv)
Uređaj za radiofrekventnu leziju – troškovnik (Poziv)
Skener za arhiviranje medicinske dokumentacije – troškovnik (Poziv)
Radovi na rekonstrukciji krova Interne klinike – troškovnik (Poziv)
Deke – troškovnik (Poziv)
Bravarski materijal – troškovnik (Poziv)
Digitalni ortopan – troškovnik (Poziv)
Medicinski uređaj za snimanje CD i DVD medija u DICOM formatu (CD/DVD ROBOT) – troškovnik (Poziv)
Perilica za podove – troškovnik (Poziv)
Namještaj i korita za pranje u endoskopskim ambulantama – troškovnik (Poziv)
Pregled i ispitivanje radne opreme (strojeva i uređaja) prema Zakonu o zaštiti na radu – troškovnik (Poziv)
EEG s videom – troškovnik (Poziv)
Uređaj za praćenje moždanih funkcija – troškovnik (Poziv)
Rezervni dijelovi pumpi centralnog grijanja i klimatizacije – troškovnik (Poziv)
Aparati za hemodijalizu – troškovnik (Poziv)
Usluga održavanja informatičke opreme (aktivna i pasivna LAN oprema, PC radne stanice i pisači) – troškovnik (Poziv)
Zaštitna odjeća i obuća za radnike – troškovnik (Poziv)
Usluga izrade projektne dokumentacije i troškovnika strojarskih i elektroinstalacija – troškovnik (Poziv)
Antidekubitalni madraci – troškovnik (Poziv)
EKG uređaji – troškovnik (Poziv)
Blatexi za pranje noćnih posuda – troškovnik (Poziv)
Pisači – troškovnik (Poziv)
Aparati za sukciju – troškovnik (Poziv)
Servisni pregled – revizija 5 trafostanica – troškovnik (Poziv)
Potrošni materijal za uređaj Cellavision DM 1200 ili jednakovrijedan – troškovnik (Poziv)
Vodoinstalaterski materijal – troškovnik (Poziv)
Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu – dijalizatori – troškovnik (Poziv)
Stalci za infuziju – troškovnik (Poziv)
Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – troškovnik (Poziv) (Površina)
Instrumentariji – troškovnik (Poziv)
Najam uređaja Cellavision DM 1200 ili jednakovrijedan – troškovnik (Poziv)
Monitori za kontrolu temperature hladnjaka za lijekove, skladišnih prostora te sustava za komunikaciju – troškovnik (Poziv)
Blister i deblister – troškovnik (Poziv)
Kemijsko čišćenje izmjenjivača topline – troškovnik (Poziv)
Servis klima komora Menerga – troškovnik (Poziv)
Testovi za transfuziju – troškovnik (Poziv)
Priprema tlačnih posuda – troškovnik (Poziv)
Računala – troškovnik (Poziv)
CR NIP fosforne ploče i kazete, pisač i nadogradnja softvera – troškovnik (Poziv)
Ormarići – troškovnik (Poziv)
Jastuci – troškovnik (Poziv)
Deke – troškovnik (Poziv)
Rekonstrukcija parne instalacije – troškovnik (Poziv) (Shema) (Raspored opreme)
Demineralizacija vode – troškovnik (Poziv)
Podesive ploče za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša – troškovnik (Poziv)
Monitori za osobna računala – troškovnik (Poziv)
Izmjena vanjske drvene stolarije – troškovnik (Poziv) (Shema) (Shema 2) (Shema 3)
Poslužitelji (serveri) – troškovnik (Poziv)
Servis malih rashladnih uređaja – troškovnik (Poziv) (Prijedlog ugovora)
Medicinski potrošni materijal – Valvule – troškovnik (Poziv)
Servis velikih rashladnih uređaja – troškovnik (Poziv) (Prijedlog ugovora)
Fotokopirni uređaji – troškovnik (Poziv)

Plan nabave za 2014.godinu

Javna nabava
Izmjene i dopune plana nabave za 2014 – I
Izmjene i dopune plana nabave za 2014 – II
Izmjene i dopune plana nabave za 2014 – III
Izmjene i dopune plana nabave za 2014 – IV

Naputak za provedbu postupka nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

2014.

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Registar sklopljenih ugovora za robu i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)
Registar sklopljenih ugovora za robu i usluge procijenjene vrijednosti preko 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove preko 500.000,00 kn (bez PDV-a)
Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja koje je KBC Osijek proveo za svoje potrebe