2017

Plan nabave

Plan nabave KBC-a Osijek za 2017.g.

I. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2017.g.

Izvješće o provedenim postupcima u 2017 registar za stranicu samo do 200.000,00 kuna (bez PDV-a)

Izvješće o provedenim postupcima u 2017 registar ugovora samo VV i-MV

Objave u elektroničkom oglasniku javne nabave 2017

 

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima javne nabave radova, te javne nabave roba i usluga velike vrijednosti, u trajanju od najmanje pet dana od dana objave, Klinički bolnički centar Osijek za svaki pojedini predmet nabave, objavljuje na svojim internetskim stranicama opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge na sljedeću adresu elektroničke pošte (e-mail):  javna.nabava@kbco.hr .
Prilikom dostave primjedbi i prijedloga obavezno je pod rubriku „Predmet“ („Subject“) programa za elektroničku poštu (e-mail-a) navesti točan naziv predmeta nabaveNakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te isto objaviti na internetskim stranicama KBC-a Osijek.

Predmeti:

 

1. ISPRAVAK – Usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i projektantskog nadzora za OHBP KBC-a Osijek

1 a) Obavijest o produženju roka prethodnog savjetovanja su otvorenom postupku javne nabave usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta OHBP KBC-a Osijek

1 b) Izvješće o provedenom savjetovanju: Usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za OHBP KBC-a Osijek

2. Usluga cjelovitog održavanja linearnog akceleratora ONCOR EXPRESSION

2.a) Izvješće o savjetovanju

3. Usluga preventivnog održavanja svih aparata proizvođača “Draeger” koji su u upotrebi u KBC-u
3.a) Izvješće o prethodnom savjetovanju (Draeger)

4. Medicinski potrošni materijal za intervencijsku gastroenterologiju – Poziv na savjetovanje
4a) Izvješće o provedenom savjetovanju

5. Reagensi i potrošni materijal za alergološke pretrage – Poziv na savjetovanje

5.a) Izvješće o savjetovanju

6. Urološki potrošni medicinski materijal -Poziv za savjetovanje

6.a) Izvješće o savjetovanju

7. Skupi lijekovi za potrebe KBC-a Osijek – Poziv na savjetovanje
7.a) Izvješće o savjetovanju – Skupi lijekovi

8. Digitalna radiološka snimaonica za potrebe OHBP-a KBC-a Osijek – Poziv na savjetovanje
8. a) Izvješće o provedenom Savjetovanju za nabavu digitalne RTG snimaonice

9. NOVO: USLUGA IZRADE GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I PROJEKTNOG NADZORA ZA OHBP I DNEVNE BOLNICE KBC-a OSIJEK – Poziv na savjetovanje
9a) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta zgrade OHBP-a i dnevne bolnice KBC-a Osijek

10. Antibiotici za potrebe KBC-a Osijek – Poziv na savjetovanje
10 a) Izvješće o provedenom Savjetovanju za nabavu antibiotika za potrebe KBC-a Osijek

11. Medicinski potrošni materijal za pedijatriju – Poziv za savjetovanje

11.a) Izvješće o savjetovanju

12. Reagensi i potrošni materijal za biokemijske pretrage – Poziv za savjetovanje

12.a) Izvješće o prethodnom savjetovanju

13. Reagensi i potrošni materijal za hematološke pretrage – Poziv za savjetovanje

13.a) Izvješće o prethodnom savjetovanju

14. Kirurški konac – Poziv za savjetovanje

14.a) Izvješće o savjetovanju

15. Reagensi i potrošni materijal za imunokemijske pretrage – Poziv za savjetovanje

15.a) Izvješće o prethodnom savjetovanju

16. Vakuum sistemi za uzimanje uzoraka krvi – Poziv za savjetovanje

16.a) Izvješće o savjetovanju

17. Reagensi i potrošni materijal za imunološke pretrage – Poziv za savjetovanje

17.a) Izvješće o prethodnom savjetovanju

18. ISPRAVAK Urološko – rentgenološki uređaj – Poziva za savjetovanje

18.a) Izvješće o prethodnom savjetovanju

19. Usluga higijenskog čišćenja prostora KBC-a Osijek – Poziv za savjetovanje

19.a) Izvješće o prethodnom savjetovanju

20.) Ispravak Poziva za savjetovanje – Potrošni materijal za hemodijalizu
20.a) Izvješće o prethodnom savjetovanju – potrošni materijal za hemodijalizu

21.) Poziv za savjetovanje – Skupi lijekovi proizvođača “Roche”
21.a) Izvješće – Skupi lijekovi proizvođača “Roche”

22.) Lijekovi za zloćudne bolesti i imunomodulatori – Poziv za savjetovanje
22.a) Izvješće prethodnog savjetovanja – Lijekovi za zloćudne bolesti i imunomodulatori

23.) Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta i projektantskog nadzora za OHBP i dnevne bolnice KBC-a Osijek – Poziv za savjetovanje
23.a) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta i projektantskog nadzora za OHBP i dnevne bolnice KBC-a Osijek

 

Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA, proizvodnog otpada Kliničkog bolničkog centra Osijek

Natječaj za prodaju RTG cijevi za uređaj Siemens Mammomat Nova 3000

Ispravak poziva – Najam postrojenja za pripremu demineralizirane vode s uključenim održavanjem

Ispravak poziva-Radovi na uređenju prostora za smještaj urološko rentgenološkog uređaja na Zavodu za urologiju

Poziv za dostavu ponuda – Implantati za grudi

Poziv za dostavu ponuda – Potrošni materijal za aparat Prismaflex

Natječaj za prodaju osobnog vozila – Sanitetsko vozilo Citroen Jumper

Poziv za dostavu ponuda – Operacijsko svjetlo
Poziv za dostavu ponuda – Monitori za jedinicu intenzivnog liječenja

Poziv za dostavu ponuda – Vertikalni laminarni kabinet za IVF oplodnju
Natječaj za rastavljanje (demontažu), izvlačenje velikih dijelova te odvoz i zbrinjavanje otpada urološkog stola Lithostar, proizvođača Siemens

Vodoinstalaterski materijal – Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda – Vertikalni laminarni kabinet za IVF oplodnju

Poziv za dostavu ponuda – Kreveti, madraci i noćni ormarići za Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju

Poziv za dostavu ponuda-Rezervni dijelovi pumpi centralnog grijanja i klimatizacije

Rezevni dijelovi pumpi centralnog grijanja i klimatizacije-Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda-Uređaj za blijedu stazu s dodatnom opremom

Poziv za dostavu ponuda-Pila baterijska za Zavod za ortopediju

ISPRAVAK POZIVA-Oprema za dijagnostiku i boravak na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju -kreveti i noćni ormarići (8 komada) i oprema za kuhinju
Usluga kemijskog čišćenja ventilacijskog sustava Odjela za dijetetiku i prehranu – Poziv za dostavu ponuda
Anesteziološki aparat – Poziv za dostavu ponuda

Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije -Ispravak Poziva za dostavu ponuda

Radovi na sanaciji krova iznad strojarnice – nova Kirurgija – Poziv za dostavu ponuda

Tiha komora za ispitivanje sluha – ISPRAVAK POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Poziv za dostavu ponuda: Sanacija krova na zgradi Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, JN-17/113

Poziv za dostavu ponuda: Usluga odvoza patološkog otpada
Oprema za dijagnostiku i boravak na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju -Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda-Radovi na uređenju prostora za ispitivanje sluha
Uređaj za komadanje mioma s priključnim nastavcima – Poziv za dostavu ponuda

Uređenje Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju – Poziv za dostavu ponuda

Održavanje postrojenja za demineralizaciju vode – Poziv za dostavu ponuda

Dijelovi za linearni akcelerator ONCOR EXPRESSION – Poziv za dostavu ponuda

Usluga godišnjeg servisa EKC uređaja Terumo Sistem 1 i Sistem 2 – Poziv

Godišnji servis klima komora Menerga – Poziv

Poziv za dostavu ponuda Računala_2 2017

Poziv za dostavu ponuda – Usluga odvoza i zbrinjavanja patološkog otpada

Servisni pregled – revizija 5 trafostanica, obavezni, godišnji – Poziv za dostavu ponuda

Računala poziv za dostavu ponuda

Usluga kemijskog čišćenja izmjenjivača topline – POZIV

Usluga godišnjeg servisa rashladnog uređaja YORK – POZIV

Usluga godišnjeg servisa EKC uređaja Terumo Sistem 1 i Sistem 2 – Poziv za dostavu ponuda

Godišnji servis malih rashladnih uređaja – Poziv za dostavu ponuda

Servis bojlera sanitarne vode na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek – poziv
Poziv za dostavu ponuda za radove na izvođenju zaštite od ionizirajućeg zračenja
Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave uređaja za blijedu stazu sa dodatnom opremom
Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Bolničkih kreveta

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave digitalni intraoralni sustav sa pločicama i softverom

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave MS servers olp nl licenci

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave video fleksibilnog uretero-renoskopa

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave medicnskog potrošnog materijala za operacije križnih ligamenata koljena i ozljeda kod djece

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave UZV uređaja sa vaginalnom sondom i vodilicom
Poziv za dostavu ponuda za nabavu uređaja za razbijanje kalcifikata

Poziv za dostavu ponuda za nabavu neurokirurškog električnog motora
Poziv za dostavu ponuda za nabavu stabilometrijske platforme

Javni pozivi

Natječaj za prodaju Rtg filmova
Natječaj za prodaju audiološke kabine s audiometrom